ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 16 ก.พ. 64
กำหนดสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 64 (อ่าน 100) 21 ม.ค. 64
ปิดโรงเรียนในวันที่ 4 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64 (อ่าน 3085) 29 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 3334) 09 ส.ค. 63
ป้องกันเชื้อ COVIT 19 (อ่าน 3612) 12 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4477) 07 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬา กีฑา (อ่าน 3720) 12 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานราตรีเหลืองดำปี 2563 (อ่าน 3749) 11 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานราตรีเหลืองดำปี 2562 (อ่าน 4182) 06 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา (อ่าน 3986) 19 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโคก (อ่าน 3967) 19 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (อ่าน 4366) 01 มิ.ย. 61
ส่งรองฯเลอพงศ์ ยังเจิญ ไปดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนพระนารายณ์ (อ่าน 4366) 04 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (อ่าน 3967) 21 มี.ค. 61
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 3999) 21 มี.ค. 61
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน (อ่าน 4597) 21 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4230) 13 มี.ค. 61
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (อ่าน 4476) 15 ก.ย. 60
งานราตรีเหลืองดำ (อ่าน 4294) 11 ก.ย. 60
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 4424) 09 ส.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4968) 21 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬา- กรีฑา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4411) 23 ก.ค. 59
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4540) 14 มี.ค. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรอง ฯ พบนักเรียนหน้าเสาธงวันเปิดภาคเรียน 2 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 4742) 03 พ.ย. 58
การร่วมงานวันตักบาตรเทโวโรหณะกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 (อ่าน 4751) 02 พ.ย. 58
การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2558 (อ่าน 4332) 29 ต.ค. 58
การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7-8 ต.ค. 58 (อ่าน 4300) 26 ต.ค. 58
คณะครูร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลพบุรี วันที่ 15 ต.ค. 58 (อ่าน 4573) 26 ต.ค. 58
การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 4218) 24 ต.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จัดงานวันเกษียณ ประจำปี 2558 (อ่าน 4437) 23 ต.ค. 58
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูกษียณให้โอวาทนักเรียนครั้งสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย. 58 (อ่าน 4582) 23 ต.ค. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 (อ่าน 4352) 06 ก.ย. 58
ร่วมประชุมเรื่อง"การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต" ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) วันที่ 26 ส.ค. 58 (อ่าน 4505) 06 ก.ย. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (อ่าน 4452) 05 ก.ย. 58
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 4431) 02 ก.ย. 58
ร่วมงาน"การศึกษา สพม.๕ ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี สร้างความดี สานฝัน ๓H" วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 4142) 02 ก.ย. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถฯ วันที่ ๑๑ สิงห (อ่าน 4306) 02 ก.ย. 58
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 4640) 07 ส.ค. 58
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.58 (อ่าน 4233) 07 ส.ค. 58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4255) 07 ส.ค. 58