ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอธิคม เดชมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายทิวากร พวงภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางรัชนี รักอยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2