ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3

นายทิวากร พวงภู่
ครู คศ.1

นางรัชนี รักอยู่
ครู คศ.3

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง