ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเอมอร ลาวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภีร์วัลย์ ชิณบุตร
ครู คศ.3

นายอธิคม เดชมา
ครู คศ.3

นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ครู คศ.3

นางสาวปาณนาถ จันทร์สุเทพ
ครู คศ.3

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2

นายทิวากร พวงภู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง