ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณพัฐอร รักษายศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอธิคม เดชมา
ครู คศ.3

นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ครู คศ.3

นางสาวปาณนาถ จันทร์สุเทพ
ครู คศ.3

น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ครู คศ.2

นายทิวากร พวงภู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น
ครูอัตราจ้าง