กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทิวากร พวงภู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
5/7 หมู่ 3 ต.หัวป่า อ.พรมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี/คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/วิทยาศาสตร์
2554 ป.บัณฑิต/วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 พค.2554 บรรจุโคกกะเทียมวิทยาลัย ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล