กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2 หมู่ 6 ตงหนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /เคมี
2547 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /วิชาชีพครุ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 มิย.48 บรรจุโรงเรียนยางวิทยาคม ครู คศ.2
20 พค.54 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล