ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนิภา ลักษณะโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ครู คศ.3

นางศรัณยา รมยเวศม์
ครู คศ.3

นางมณฑา ศิริมงคล
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ครู คศ.3

นางชุติญา วิลังคะ
ครู คศ.3

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1

นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์
ครูอัตราจ้าง

Miss Zhang Shixia
ครูต่างชาติ

Miss Zhang Rongju
ครูต่างชาติ

Mr.Maverick Shawn Bendaniilo
ครูต่างชาติ