ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนิภา ลักษณะโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางศรัณยา รมยเวศม์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางจันทนา วิลังคะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4