ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนิภา ลักษณะโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ครู คศ.3

นางศรัณยา รมยเวศม์
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ครู คศ.3

นางชุติญา วิลังคะ
ครู คศ.3

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1