ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 097 2411522
อีเมล์ : Lookmee.654@gmail.com
ที่อยู่ :
88 หมู่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 พค.54 บรรจุโคกกะเทียมวิทยาลัย ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี ปี 2559