ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางรัตนา มั่งสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกัญณนันพัทธ ซื่อสัตย์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุณิสา พรหมชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4