ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางรัตนา มั่งสุข
ครู คศ.3

นางบังอร แย้มชุมพร
ครู คศ.3

นส.จิตรสุดา ศรีชมภู
ครู คศ.2

นางกัญณนันพัทธ ซื่อสัตย์
อัตราจ้าง

นางสาวสุณิสา พรหมชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ