สนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา มั่งสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
59/3 หมู่ 9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครุเทพสตรี/บรรณารักษ์ศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อาจารย์ 2 ระดับ 6
2553 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รายวิชางานห้องสมุด