ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนราธิป ปิ่นทอง
ครู คศ.3

นายดำรงค์ หลิมวานิช
ครู คศ.2

นางศิริพร มาวรรณา
ครู คศ.2

นางทิยานันท์ เสริมศรี
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ สาลี่ติด
ครู คศ.2