ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริพร มาวรรณา
ครู คศ.2

นางทิยานันท์ เสริมศรี
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ สายทองคำ
ครู คศ.2