ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางทิยานันท์ เสริมศรี
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ สายทองคำ
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา เกิดบุญ
ครู คศ.1