ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0858176080
อีเมล์ : k.anitta11@hotmail.com
ที่อยู่ :
79/15 หมู่ 4 ซอยร่มเย็น ถนนพหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 พค.2528 บรรจุ
1 เมย.2541 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร