ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ รักงาม
ครู คศ.3