ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.3

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา ใจกว้าง
ครู คศ.3

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.2