ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจินตนา ใจกว้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2