ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุญเรือน ภูมิวัฒนะ
ครู คศ.3

นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.3

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา ใจกว้าง
ครู คศ.3

นางสุพิชญา พรหมเมศ
ครู คศ.2

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.2