ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจินตนา ใจกว้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.2