ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายฐิติ ฉิมสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรณัน อิ่มจรูญ
ครู คศ.3

นายศักดา ถ้ำกลาง
ครู คศ.3

นางพัชรี ศรีภู
ครู คศ.2

นายสิทธิพร บานเย็น
ครูอัตราจ้าง