ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ เชื่อมชิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูวดล เธียรจรัสวงศ์
พนักงานราชการ

นางน้ำฝน สีเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ