ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทนิท นันทศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ เชื่อมชิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอมรรัตน์ รักงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2