ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัณณรัตน์ วณิชย์กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ครู คศ.4

นายวิฑูรย์ มูลดี
ครู คศ.3

นางภัทรพร มั่งคั่ง
ครู คศ.2

นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ครู คศ.3

นางภิรมย์ บุญขยาย
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักค้า
ครู คศ.3