ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชรี ผะอบเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ เดชมา
ครู คศ.3

นางพิสิณี ยี่โถขาว
ครู คศ.3

นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ครู คศ.3

นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่ม
ครู คศ.3