ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ เดชมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3