ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิสิณี ยี่โถขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ เดชมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่ม
ครู คศ.3