ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 1-30 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังมีความรุนแรง

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนจึงได้คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีด่วนที่สุด ที่ศธ 04333/626 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2564

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงขอประกาศงดการเรียนการสอนแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมลพบุรี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,23:18   อ่าน 3889 ครั้ง