ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
 
 
ประกาศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
 
ด้วยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 
จึงประกาศมาเพื่อเปิดรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (มีประกันสังคม)
 
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 สัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพลภาพ
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจองจำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
 
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาเอกภาษาอังกฤษ
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
 
การรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 14-22 มิถุนายน 2564
ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ และห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เวลา 09.00-15.00 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
-ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ-
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,20:40   อ่าน 3569 ครั้ง