ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมอบตัวและการจัดสอบนักเรียนเข้าใหม่ update 20 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การเลื่อนวันมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
****************************************************



เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1284 เรื่องการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
และตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1890/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ
 
 

 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการ
การรับมอบนักเรียนและวันสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานดังกล่าว ดังนี้


 
 
1. การรับมอบตัวนักเรียน เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00-12.00
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00



 
หลักฐานเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว (30 พฤษภาคม 2564)
1. ใบ ปพ.1: บ ฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
2. สูจิบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของ นักเรียน/ บิดามารดา/ และผู้ปกครอง
(กรณีไม่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา)
4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ของนักเรียน/ บิดา มารดา/ และผู้ปกครอง
(กรณีไม่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา)
5. ประวัติการฉีดวัคซีน หรือใบตรวจสุขภาพที่แสดงหมู่เลือด น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียน
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล





 
 
2. การสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
งดการสอบคัดเลือกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ
โดยจะใช้ผลคะแนน GPA ในการจัดลำดับห้องเรียน
 



 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6422324 และ 081-2999791
 


 
 
***ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564***
แก้ไขประกาศ 20 พฤษภาคม 2564
 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,20:09   อ่าน 3820 ครั้ง