ภาพกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้และวิธีการใช้ ATK ให้กับครูและนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ด้วยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และวิธีการใช้ ATK ให้กับครูและนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย มีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2564,23:30   อ่าน 225 ครั้ง