ภาพกิจกรรม
การรับส่งงานและแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ทางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้ให้ครูจัดทำใบงานและมอบให้แก่นักเรียน พร้อมกับอุปกรณ์การเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2564,10:20   อ่าน 115 ครั้ง