ภาพกิจกรรม
การรับส่งงานและแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ทางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้ให้ครูจัดทำใบงานและมอบให้แก่นักเรียน พร้อมกับอุปกรณ์การเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,16:42   อ่าน 107 ครั้ง