ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมแบบ101 ล.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 7,180,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปรับปรุงปี 2553 งบประมาณ 1,988,332  บาท