ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 324
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 13,891,100
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :