ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : รวมอาคาร 216
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :