ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว 9 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :