ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 12,400,400
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :