ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 80,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :