ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.จิตรสุดา ศรีชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
101/17 หมู่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา องเมืองลพบุรี จงลพบุึรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ม.รามคำแหง/ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 กันยายน 2536 ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ไม่มีผลงานวิชาการ-ไม่ได้ทำการสอน