ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบังอร แย้มชุมพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0849702561
อีเมล์ : bangon_daeng@hotmail.com
ที่อยู่ :
45 หมู่ 6ถนนพหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองอลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี (วท.บ.) มาหวิทยาลัยรามคำแหง/จิตวิทยาแนะแนว
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 มกราคม 2525 โคกกะเทียมวิทยาลัย 10 ตุลาคม 2544 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักาะกระบวนการคิด