ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0972507079
อีเมล์ : oung_malee@hotmail.com;
ที่อยู่ :
89/6 หมู่ 4 ซอยร่วมจิต ถนนพลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี (วท.บ.) ม.รามคำแหง/จิตวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล อาจารย์ 1 ระดับ 3
2542 โคกกะเทียมวิทยาลัย อาจารย์ 2 ระดับ 7
2553 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝาสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดคกกะเทียมวิทยาลัย