ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกนกวรรณ สายทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6946201
อีเมล์ : kan_s_y_u@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
12 หมู่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล/คณิตศาสตร์
2550 ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา/การสอน
2556 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/คณิตศาสตร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ครูผู้ช่วย-ครู คศ.2
2558 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Master teacher