กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายฐิติ ฉิมสง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
64/6 หมู่ 3 ตงเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/เกษตรกรรมทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 มิย.2535 บรรจุ
2542 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการสอนการผลิตพันธ์ุ์ไม้ ม.1