ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศักดา ถ้ำกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0879772937
อีเมล์ : Sakda-52@hhot,ail.com
ที่อยู่ :
92/72 หมู่ 4 ซอยสวัสดี ถนนพหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/อุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนยางรากวิทยา
2539 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างยนต์