ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5400956
อีเมล์ : narinrat_s@hotmail.com;
ที่อยู่ :
82/1 หมู่ 8 ซอย 8/8 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูเทพสตรี/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ 2 กย.2523 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2531 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 4
2534 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จ.ชลบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 5
2536 โรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2543 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2552 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์บนระบบเครือข่ายตฃคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsolf porwerpoint 2003 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3