ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทิยานันท์ เสริมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0625614092
อีเมล์ : tiyanan2510@gmail.com
ที่อยู่ :
100/1 หมู่1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 โรงเรียนบ้านสงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2544 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2550 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ครู
2556 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล