ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจันทนา วิลังคะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 099 8955936
อีเมล์ : janwlngk@yahoo.com
ที่อยู่ :
137/88 หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2529 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล