ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัญณนันพัทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0915587966
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล