ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0876088570
อีเมล์ : tiparat2501@hotmsil.com
ที่อยู่ :
325/3 หมู่ 6 ซอยร่วมสามัคคี ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศรอ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 พ.ค.2521 บรรจุ
16 มี.ค2527 โคกกะเทียมวิทยาลัย 10 พย.2546 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ