ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิสิณี ยี่โถขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0899055995
อีเมล์ : pisinee422@yahoo.com
ที่อยู่ :
51/146 หมู่ 6 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/ภาษาไทย
2523 ปริญญาโท/ มน.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มานุษยวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กค.2526
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษากับวัฒนธรรม