ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0812999791
อีเมล์ : luck_@hotmail.com
ที่อยู่ :
5 หมู่ 11 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 พค.2526
15 มีนาคม 2525 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการวิจัยแผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4