ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0818537524
อีเมล์ : ๋่jojo-041@hotmail.com
ที่อยู่ :
307 หมู่ 6 ซอยชุบศร 6 ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ /ภาาาไทย
2537 ปริญญา โท/ กศ.ม. มศว.ประสานมิตร/การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 พค.2527 อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หลักสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ