ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนราธิป ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1202125
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านพักครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 มิย.2502 บรรจุ
2524 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการใช้นวัตกรรมคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องระบบจำนวนเต็ม