ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายดำรงค์ หลิมวานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0800079799
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
246 หมู่ 8 ตงเขาพระาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 กย.2523 บรรจุโคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล