ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัญกร แสงวิทยาประทีป
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0867527088
อีเมล์ : kankorn01@hotmail.com
ที่อยู่ :
492 หมู่ 9 ซอยโชคชัย 5 ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์ฯ /วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กค.2524 บรรจุ
1 ตค.26 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติ