ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอธิคม เดชมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-007-6809
อีเมล์ : atikom_de@hotmail.com
ที่อยู่ :
5 หมู่ 11 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จงลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี/ศษ.บ. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช/บริหารการศึกษา
2551 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พค.2524 บรรจุ
1 กค.2531 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เปรียบเทียบการสอนตามหลัก สสวท.กับการสอนด้วยชุดการสอน