ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภีร์วัลย์ ชิณบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0580823
อีเมล์ : mot_5.2@hotmail.com
ที่อยู่ :
88/55 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ค.2519 บรรจุ
1 มค.2532 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานประสิทธิภาพการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น