ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภัทรพร มั่งคั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0891151418
อีเมล์ : ku_pat00@hotmail.com
ที่อยู่ :
98/12 หมู่ 7 ถนนพหลยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 พค.2521 บรรจุ
15 สค.2530 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนังสือประกอบการสอน