ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพัณณรัตน์ วณิชย์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0863211735
อีเมล์ : pan-1609@hotmail.com
ที่อยู่ :
234/239 หมู่ 1 ตำบลถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 ตค.2527 บรรจุ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน