ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0896166816
อีเมล์ : sriphan.p@hotmail.com
ที่อยู่ :
314 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูลำปาง/สังคมศึกษา
31 สค.2527 ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สค.2523 บรรจุ
31 สค.2527 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.4
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิด