กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสายพิน วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
303/2020 หมู่ 7 บ้านพักศูนย์การบินทหารบก ตงเขาพระงาม อ.เมือง ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/สังคมศึกษา
2538 ปริญญาโท/ ศษ.ม. ม.เกษตรศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22มิย.2530 บรรจุ
โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม