ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอัครพงษ์ ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี /นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นิติศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 พย.2525 บรรจุ
2530 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัยนักเรียนขาดเรียน หนืเรียน